Fáze participativního rozpočtu

1. Podání návrhů

únor - březen 2023

2. Hodnocení projektů

duben 2023

3. Hlasování

květen 2023

4. Vyhlášení vítězů a zahájení realizace

červen 2023
Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet (PR) je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, ve kterém místní občané rozhodují o jejich využití. Sami obyvatelé mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.

Statutární město Most v tomto procesu plní funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a je garantem realizace vítězných projektů.

Význam loga

1. Geneze loga

Symbol se skládá ze dvou částí a to podoby kostela a kolejí. Záměr symbolu je snadná čitelnost a aplikace.

2. Konstrukce loga

Konstrukce loga symbolizuje posun, stabilitu a rovnováhu samotné události.

3. Finální podoba loga

Logo Hejbni Mostem odkazuje na historickou událost, která je zapsaná v Guinessově knize rekordů.

Harmonogram

Harmonogram

 • 1. Start participativního rozpočtu – zahájení vkládání návrhů a jejich případných konzultací

  17. 2. 2023

 • 2. Ukončení podávání návrhů

  30. 4. 2023

 • 3. Posuzování došlých návrhů dle veřejných pravidel participativního rozpočtu

  01. 05. 2023 – 31. 05. 2023

 • 4. Veřejné hlasování (prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas)

  1. 6. – 30. 6. 2023

 • 5. Zveřejnění a vyhlášení vítězných projektů

  1. 7. 2023

 • 6. Zahájení realizace vítězných projektů

  2. 7. 2023

 • 1. Start participativního rozpočtu

  1. 2. 2023

 • 2. Ukončení podávání návrhů

  31. 3. 2023

 • 3. Posuzování došlých návrhů dle veřejných pravidel participativního rozpočtu

  d 1. 4. do 30. 4. 2023

 • 4. Veřejné hlasování (prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas)

  od 1. 5. do 31. 5. 2023

 • 5. Zveřejnění a vyhlášení vítězných projektů

  1. 6. 2023

 • 6. Zahájení realizace vítězných projektů

  2. 6. 2023

SYSTÉM HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Proč se hlasuje a jak hlasování probíhá?

Hlasování veřejnosti je hlavním principem participativního rozpočtu. Občané navrhují a občané rozhodují. Hlasovat mohou občané 2 způsoby. První způsob hlasování provedete Vy sami a je zajištěn prostřednictvím hlasovací ankety v systému Mobilní rozhlas. Zneužití hlasování v anketě Mobilního rozhlasu je zabezpečeno pomocí dvoufázového ověření, tzn., že po zadání telefonního čísla Vám bude zaslána SMS s autorizačním kódem. Každý hlasující bude mít k dispozici vymezený počet kladných a

záporných hlasů, které může libovolně rozdělit mezi vícero projektů. Přesný počet hlasů bude stanoven na základě počtu projektů, které postoupí k veřejnému hlasování. Tento systém ověření hlasů je rychlý, snadný a efektivně zabrání zneužití veřejného hlasování.

Druhý způsob hlasování je v principu totožný, umožní však občanům, kteří nemají přístup k internetu anebo preferují osobní kontakt využít pomoci koordinátora projektu po předchozí telefonické (476 448 432) anebo e – mailové (info@hejbnimostem.cz) dohodě.

U této možnosti hlasování je vyžadováno předložení občanského průkazu koordinátorovi projektu, na základě kterého bude ověřena Vaše totožnost, aby nemohlo dojít ke zneužití hlasování. Důležitou podmínkou pro hlasování je, abyste v případě, že využijete pomoci koordinátora, měli u sebe svůj mobilní telefon, prostřednictvím kterého dojde k ověření a dále umožnění hlasování v aplikaci Mobilní rozhlas.

Pravidla

Svůj návrh (projekt – nápad jak vylepšit naše město) můžete podat 2 způsoby:

 1. prostřednictvím webového formuláře umístěného na webových stránkách www.hejbnimostem.cz (zde vyplníte své kontaktní údaje; odhadovanou výši Vašeho rozpočtu pro projekt; místo, kde by projekt měl být realizován a také zde uvedete celkový záměr projektu, tzn. jaký cíl má Váš projekt, co se jeho realizací změní anebo zlepší v našem městě). V případě, že byste s online vyplněním dotazníku potřebovali poradit anebo pomoc, kontaktujte nás na této e-mailové adrese: info@hejbnimostem.cz.
 2. Pokud nemáte možnosti k vyplnění dotazníku online, můžete po předchozí telefonické (476 448 432) anebo e-mailové (info@hejbnimostem.cz) dohodě navštívit kontaktní místo koordinátora projektu – 1. patro budovy Magistrátu města Mostu, kancelář č. 115, který společně s Vámi dotazník vyplní.
 3. Pro třetí ročník participativního rozpočtu byly vyčleněny 3 mil. Kč včetně DPH, přičemž
  a) 2,4 mil. Kč je vyčleněno pro občany města Mostu bez rozdílu;
  b)
  0,6 mil. Kč je určeno pro návrhy (projekty) navržené ve prospěch osob umístěných v pobytových zařízeních, jejichž zřizovatelem je statutární město Most. 
 4. Místem realizace Vašeho projektu musí být:
  a) veřejný prostor, jímž rozumíme pozemek nebo budovu ve vlastnictví města Mostu. Projekt nemůže být realizován na pozemcích anebo v budovách, které nevlastní město Most.
  b)
  místo anebo předmět projektu spojený a cílený na seniory trvale žijící v zařízeních Městské správy sociálních služeb Most, příspěvková organizace města Mostu.
 5. Finanční náročnost Vašeho projektu pro písmeno:
  a) nesmí přesáhnout částku 1,2 mil. Kč včetně DPH, tzn.: 1 projekt = max. 1,2 mil. Kč včetně DPH;
  b)
  nesmí přesáhnout částku 0,6 mil. Kč včetně DPH.
  Pokud Váš projekt bude obsahovat částku vyšší, bude bez dalšího vyřazen pro nesplnění podmínek pravidel a nebude postoupen ke hlasování veřejnosti. Zvažte tedy prosím výši Vašeho navrhovaného projektu.Pro projekty určené ve prospěch seniorů s celkově vyčleněným participativním rozpočtem 0,6 mil. Kč včetně DPH není určen finanční limit pro jeden projekt za podmínky, že nepřesáhne vyčleněnou částku 0,6 mil. Kč včetně DPH. Navrhovatelé mohou podávat návrhy (projekty) nejenom investičního charakteru, ale mohou navrhovat i tzv. měkké projekty (jako např. canisterapie, různé vzdělávací workshopy, atp.).
 6. Váš návrh musí být realizovatelný ve stávajících podmínkách za použití standardních postupů a technologií. Prosím nepředkládejte projekty, u kterých je zcela zjevné, že jsou nerealizovatelné.
 7. Váš návrh musí být v souladu s platnou legislativou ČR a platnými strategickými dokumenty města Mostu (např. s územním plánem města, atp.). Pokud si nejste jistí, zda Váš návrh splňuje tyto podmínky, můžete ho konzultovat telefonicky na čísle 476 448 432 anebo 476 448 222 anebo prostřednictvím e-mailu na: info@hejbnimostem.cz.
 8. Návrhy, které budou obsahovat charitativní předmět, budou z participativního rozpočtu bez dalšího vyřazeny.
 9. Kdo může návrh podat? Návrh může podat:
  1. fyzická osoba starší 15 let žijící ve městě Most
  2. nebo právnická osoba podnikající se sídlem v Mostě.
 10. Jak a kdy budou vítězné návrhy zrealizovány?
  1. Návrhy s finanční náročností do 300 000 Kč včetně DPH by měly být zrealizovány do 12 měsíců od jejich výběru, tj. vítězstvím v participativním rozpočtu.
  2. Projekty s finanční náročností nad 300 000 Kč včetně DPH by měly být zrealizovány do 18 měsíců od jejich výběru. Město si vyhrazuje právo termín realizace prodloužit v případě neočekávaných situací.
 11. Návrhy můžete předkládat v neomezeném množství, není stanoven limit pro jednotlivého navrhovatele a podávání návrhů.

NÁVRHY JE MOŽNÉ PODÁVAT OD 1. 2. 2023 DO 31. 3. 2023. 

Návrhy, které budou doručeny po tomto datu, tzn. po 31. 3. 2023 nebudou zařazeny k posuzování a následně k hlasování veřejnosti.

Odpovědi na případné otázky

Kolik projektů bude zrealizováno a jak se určí jejich pořadí?

Pořadí projektů určí celkový počet hlasů, které jednotlivé projekty získají ve veřejném hlasování, tj. včetně odečtení záporných hlasů od hlasů kladných.

Částka 3 000 000 Kč včetně DPH je rozdělena následovně:

a) 2,4 mil. Kč je vyčleněno pro občany města Mostu bez rozdílu. Finanční náročnost jednoho projektu nesmí přesáhnout částku 1,2 mil. Kč včetně DPH, tzn.: 1 projekt = max. 1,2 mil. Kč včetně DPH; 

b) 0,6 mil. Kč je určeno pro návrhy (projekty) navržené ve prospěch osob umístěných v pobytových zařízeních, jejichž zřizovatelem je statutární město Most. 

Finanční náročnost jednoho projektu nesmí přesáhnout částku 1,2 mil. Kč včetně DPH, tzn.: 1 projekt = 0,6 mil. Kč včetně DPH.

Počet projektů není taxativně vymezen, musí však být splněny podmínky viz specifikace výše.  

 

Kdo a kdy rozhoduje o tom, který projekt bude zařazen do veřejného hlasování?

Po ukončení fáze zasílání návrhů na zlepšení města Mostu zasedne pro tento účel zřízená pracovní skupina (dále jen skupina), která posoudí realizovatelnost zaslaných projektů dle pravidel participativního rozpočtu.

Vítězné projekty však určí občané města Mostu ve veřejném hlasování, které proběhne prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Projekty musí být v souladu s platnou legislativou, vyčleněným rozpočtem, územním plánem, strategickými dokumenty města a celkovým záměrem participativního rozpočtu.

 

Jak a kdy se lze do participativního rozpočtu zapojit?

Startujeme 1. 2. 2023. Od tohoto data můžete zasílat své návrhy a nápady na zlepšení města Mostu prostřednictvím webového formuláře na webu www.hejbnimostem.cz. V případě, že nemáte přístup k internetu anebo preferujete osobní kontakt, můžete navštívit koordinátorku projektu po předchozí telefonické (476 448 432) anebo emailové (info@hejbnimostem.cz) dohodě.

Je zapotřebí, aby Váš návrh splňoval všechny podmínky pravidel participativního rozpočtu a následně získal co nejvyšší počet hlasů ve veřejném hlasování. O výsledku veřejného hlasování bude každý informován prostřednictvím webu www.hejbnimostem.cz., www.mesto-most.cz; aplikací Mobilní rozhlas, sociálních sítí a zpravodaje města Mostu.

 

Jakou částku mohu získat pro svůj návrh?

V městské části jde o maximální částku na 1 projekt je ve výši 1 200 000 Kč včetně DPH. Minimální částka není stanovena. Částka uvedená v návrhu musí pokrýt kompletní realizaci projektu, včetně případné projektové dokumentace apod.

V seniorské části jde o maximální částku 600 000 Kč včetně DPH. Minimální částka není stanovena. Částka uvedená v návrhu musí pokrýt kompletní realizaci projektu, včetně případné projektové dokumentace apod.

 

Jak a kdy se můj projekt – bude-li vybrán – zrealizuje?

S přípravou realizace vybraných projektů, město začne ihned po jejich zveřejnění. Realizátorem projektu je město Most ve spolupráci s jeho předkladatelem. U každého projektu bude vždy stanoven předpokládaný harmonogram realizace, který závisí na typu projektu – např. zda je nutné získat stavební povolení apod. Doba celkové realizace je navržena na 12 měsíců u projektů do 300 000 Kč včetně DPH a na 18 měsíců u projektů nad 300 000 Kč včetně DPH. Město si vyhrazuje právo termín realizace prodloužit v případě neočekávaných situací.

 

Systém hlasování veřejnosti

Proč se hlasuje a jak hlasování probíhá?

Hlasování veřejnosti je hlavním principem participativního rozpočtu. Občané navrhují a občané rozhodují. Hlasovat mohou občané 2 způsoby. První způsob hlasování provedete Vy sami a je zajištěn prostřednictvím hlasovací ankety v systému Mobilní rozhlas. Zneužití hlasování v anketě Mobilního rozhlasu je zabezpečeno pomocí dvoufázového ověření, tzn., že po zadání telefonního čísla Vám bude zaslána SMS s autorizačním kódem. Každý hlasující bude mít k dispozici vymezený počet kladných a záporných hlasů, které může libovolně rozdělit mezi vícero projektů. Přesný počet hlasů bude stanoven na základě počtu projektů, které postoupí k veřejnému hlasování. Tento systém ověření hlasů je rychlý, snadný a efektivně zabrání zneužití veřejného hlasování.

Druhý způsob hlasování je v principu totožný, umožní však občanům, kteří nemají přístup k internetu anebo preferují osobní kontakt využít pomoci koordinátora projektu po předchozí telefonické (476 448 432) anebo e – mailové (info@hejbnimostem.cz) dohodě.

U této možnosti hlasování je vyžadováno předložení občanského průkazu koordinátorovi projektu, na základě kterého bude ověřena Vaše totožnost, aby nemohlo dojít ke zneužití hlasování. Důležitou podmínkou pro hlasování je, abyste v případě, že využijete pomoci koordinátora, měli u sebe svůj mobilní telefon, prostřednictvím kterého dojde k ověření a dále umožnění hlasování v aplikaci Mobilní rozhlas.

Statutární město Most u hlasování v seniorské části neumožní používat záporné hlasy.

 

Harmonogram participativního rozpočtu

 • 1. 2. 2023 – start participativního rozpočtu – zahájení vkládání návrhů a jejich případných konzultací
 • 31. 3. 2023 – ukončení podávání návrhů
 • 1. 4. – 30. 4. 2023 – posuzování došlých návrhů dle veřejných pravidel participativního rozpočtu
 • 1. 5. – 31. 5. 2023 – veřejné hlasování (prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas)
 • 1. 6. 2023 – zveřejnění a vyhlášení vítězných projektů
 • 2. 6. 2023 – zahájení realizace vítězných projektů

 

Činnost pracovní skupiny

Skupina posuzuje realizovatelnost nápadů dle veřejných pravidel participativního rozpočtu, přes soulad s rozvojovými dokumenty města, po kontrolu relevantnosti projektového rozpočtu k projektu.

 

Jak mohu zajistit úspěch svého nápadu?

Pokud chcete, aby se Váš návrh stal vítězným anebo se stal jedním z vítězů participativního rozpočtu, ale nedokážete jednoznačně odhadnout např. finanční objem potřebný k realizaci Vašeho návrhu, tak jsme tu pro Vás. Společně s kolegy Vám dokážeme se sestavením rozpočtu pomoci tak, abyste splnili podmínky participativního rozpočtování a Váš návrh mohl postoupit do fáze hlasování. Kontaktovat nás můžete na e-mailu: info@hejbnimostem.cz.

Úspěch Vašeho projektu ale z velké části bude záležet přeci jenom na Vás. K získání potřebných hlasů, které Vám zajistí vítězství, bude zapotřebí Vaší šikovnosti a ochoty spolupracovat s dalšími občany města, které pro svůj návrh získáte.

Statutární město Most

Máte dotazy? Napište nám. Rádi odpovíme.

Projekt musí být v souladu s platnou legislativou a platnými strategickými dokumenty města Mostu. Své nápady můžete konzultovat na těchto telefonních číslech: 476 448 222, 476 448 432 anebo na: info@hejbnimostem.cz.

Kontaktní osoby:

 • Ing. Marek Hrvol, primátor města Mostu
 • Ing. Iva Mazurová vedoucí odboru rozvoje a dotací
 • Ing. Jitka Hejduková, koordinátorka participativního projektu