Fáze participativního rozpočtu

1. Podání návrhů

Své návrhy můžete podávat od 17. února do 31. května 2020 na Magistrátu města Mostu nebo přes web.

2. Kontrola

Od 1. do 30. června 2020 bude probíhat kontrola došlých návrhů.

3. Hlasování

Od 1. do 31. července 2020 budete moci hlasovat o tom, které z nich budeme realizovat.

4. Realizace

Statutární město Most podpoří a zrealizuje Vaše nejlepší nápady v hodnotě 2 000 000 Kč.
Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet (PR) je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, ve kterém místní občané rozhodují o jejich využití. Sami obyvatelé mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.

Statutární město Most v tomto procesu plní funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a je garantem realizace vítězných projektů.

Význam loga

1. Geneze loga

Symbol se skládá ze dvou částí a to podoby kostela a kolejí. Záměr symbolu je snadná čitelnost a aplikace.

2. Konstrukce loga

Konstrukce loga symbolizuje posun, stabilitu a rovnováhu samotné události.

3. Finální podoba loga

Logo Hejbni Mostem odkazuje na historickou událost, která je zapsaná v Guinessově knize rekordů.

Harmonogram

Harmonogram

 • 1. Zahájení PR a příjem Návrhů a jejich konzultace

  17. 02. 2020 – 31. 05. 2020

 • 2. Schvalování/zamítání podaných návrhů dle pravidel PR

  01. 06. 2020 – 30. 06. 2020

 • 3. Veřejná prezentace projektů a zahájení hlasování

  01. 07. 2020 – 31.07. 2020

 • 4. Předání vítězných projektů k realizaci

  01. 08. 2020

 • 1. Zahájení PR a příjem Návrhů a jejich konzultace

  17. 02. 2020 – 31. 05. 2020

 • 2. Schvalování/zamítání podaných návrhů dle pravidel PR

  01. 06. 2020 – 30. 06. 2020

 • 3. Veřejná prezentace projektů a zahájení hlasování

  01. 07. 2020 – 31.07. 2020

 • 4. Předání vítězných projektů k realizaci

  01. 08. 2020

SYSTÉM HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Proč se hlasuje a jak hlasování probíhá?

Hlasování veřejnosti je hlavním principem participativního rozpočtu. Občané navrhují a občané rozhodují. Hlasovat mohou občané 2 způsoby. První způsob hlasování provedete Vy sami a je zajištěn prostřednictvím hlasovací ankety v systému Mobilní rozhlas. Zneužití hlasování v anketě Mobilního rozhlasu je zabezpečeno pomocí dvoufázového ověření, tzn., že po zadání telefonního čísla Vám bude zaslána SMS s autorizačním kódem. Každý hlasující má k dispozici 2 hlasy kladné a 1 hlas záporný, které může libovolně rozdělit mezi vícero projektů. Tento systém ověření hlasů je rychlý, snadný a efektivně zabrání zneužití veřejného hlasování.

Druhý způsob hlasování je v principu totožný, umožní však občanům, kteří nemají přístup k internetu anebo preferují osobní kontakt, využít pomoci pracovníků/pracovnic Turistického informačního centra Magistrátu města Mostu, ul. Radniční č. p. 1/2, které je umístěno zboku hlavní budovy Magistrátu města Mostu, ul. Radniční č. p. 1/2 dále jen TIC). Pracovnice/pracovníci TIC s Vámi provedou hlasování na místě. U této možnosti hlasování je vyžadováno předložení občanského průkazu pracovníkům/pracovnicím TIC, na základě kterého bude ověřena Vaše totožnost, aby nemohlo dojít ke zneužití hlasování. Důležitou podmínkou pro hlasování je, abyste v případě, že využijete pomoci pracovníků/pracovnic TIC, měli u sebe svůj mobilní telefon, prostřednictvím kterého dojde k ověření a dále umožnění hlasování v aplikaci Mobilní rozhlas.

Pravidla

Preambule

 1. Projekt, tedy Váš návrh/nápad na zlepšení, musí být podán prostřednictvím webového formuláře, který se nachází na webových stránkách hejbnimostem.cz, kde je zapotřebí vyplnit své kontaktní údaje, rozpočet projektu, místo, kterého se projekt týká, a celkový záměr projektu, tj. co je jeho cílem zlepšit/změnit. V případě, že budete s online vyplněním dotazníku potřebovat poradit anebo pomoc, kontaktujte nás na této e-mailové adrese: info@hejbnimostem.cz. Pro občany, kteří nemají přístup k internetu anebo pro občany preferující osobní kontakt, je možnost vyplnit návrh/nápad osobně v kanceláři Turistického informačního centra Magistrátu města Mostu, které je umístěno zboku hlavní budovy Magistrátu města Mostu, ul. Radniční č. p. 1/2. Pracovnice/pracovníci TIC budou občanům nápomocni při vyplnění návrhu/nápadu v aplikaci Mobilní rozhlas.
 2. Projekt musí být realizován ve veřejném prostoru, nebo v něm sloužit.
 3. Projekt může být realizován i v budově, která slouží pro veřejnost, nebo její části, která je ve vlastnictví města (např. budovy základních škol, budovy divadel, atp.).
 4. Finanční náročnost 1 projektu, tj. rozpočet pro 1 projekt, nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč včetně DPH. Projekty s projektovým rozpočtem nad tuto částku nebudou zařazeny do hlasování veřejnosti. Tuto částku nelze překročit ani neplánovanými náklady.
 5. Projekt musí být realizovatelný ve stávajících podmínkách s použitím standardních postupů a technologií. Prosíme, ať projekty nejsou „sci-fi“.
 6. Projekt musí být v souladu s platnou legislativou a platnými strategickými dokumenty města Mostu. Své nápady můžete konzultovat na těchto telefonních číslech: 604 554 133, 602 384 839 nebo na: info@hejbnimostem.cz.
 7. Předkladatel, tedy osoba, která projekt podává, musí být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba podnikající se sídlem v Mostě.
 8. Projekty s finanční náročností do 300 000 Kč včetně DPH by měly být zrealizovány do 12 měsíců od jejich výběru, tj. vítězstvím v participativním rozpočtu. Projekty s finanční náročností nad 300 000 Kč včetně DPH by měly být zrealizovány do 18 měsíců od jejich výběru. Město si vyhrazuje právo termín realizace prodloužit v případě neočekávaných situací.
 9. Předkladatel, tedy osoba, která projekt podává, může podat více návrhů prostřednictvím webového formuláře.
 10. Finální projekt můžete fyzicky podat na podatelně Magistrátu města Most.

Kolik projektů bude podpořeno a jak se určí jejich pořadí?

Pořadí projektů určí celkový počet hlasů, které jednotlivé projekty získají ve veřejném hlasování, tj. včetně odečtení záporných hlasů od hlasů kladných.

Částka 2 000 000 Kč včetně DPH se rozdělí mezi projekty postupně dle jejich pořadí. Počet projektů není taxativně vymezen, musí však být splněna podmínka dodržení celkového finančního limitu 2 000 000 Kč včetně DPH, přičemž 1 projekt nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč včetně DPH. V případě, že se nevyčerpá finanční limit 2 000 000 Kč včetně DPH, vrátí se nevyčerpaný rozdíl do rozpočtu města Mostu.

Kdo a kdy rozhoduje o tom, který projekt bude zařazen do veřejného hlasování?

Po ukončení fáze zasílání nápadů na zlepšení města Mostu zasedne pro tento účel zřízená pracovní skupina (dále jen skupina), která posoudí realizovatelnost zaslaných projektů dle pravidel participativního rozpočtu. Cíl/záměr projektů a jejich smysl a potřebnost bude hodnocen až ve veřejném hlasování. Projekty musí být v souladu s platnou legislativou, vyčleněným rozpočtem, územním plánem, strategickými dokumenty města a celkovým záměrem participativního rozpočtu.

Jak a kdy se lze do participativního rozpočtu zapojit?

Startujeme 17. 2. 2020. Od tohoto data můžete zasílat své návrhy a nápady na zlepšení města Mostu prostřednictvím webového formuláře na webu www.hejbnimostem.cz. V případě, že nemáte přístup k internetu anebo preferujete osobní kontakt, můžete navštívit Turistické informační centrum Magistrátu města Mostu, ul. Radniční č. p. 1/2, které je umístěno zboku hlavní budovy Magistrátu města Mostu, ul. Radniční č. p. 1/2. Pracovnice/pracovníci TIC Vám budou nápomocni při vyplnění návrhu/nápadu do aplikace Mobilního rozhlasu.

 

Je zapotřebí, aby Váš nápad splňoval všechna pravidla participativního rozpočtu a následně získal co nejvyšší počet hlasů ve veřejném hlasování. O výsledku veřejného hlasování bude každý informován prostřednictvím webu www.hejbnimostem.cz., www.mesto-most.cz; aplikací Mobilní rozhlas, sociálních sítí a zpravodaje města Mostu.

Jakou částku mohu získat pro svůj návrh?

Maximální částka na 1 projekt je ve výši 1 000 000 Kč včetně DPH. Minimální částka není stanovena. Částka uvedená v návrhu musí pokrýt kompletní realizaci projektu, včetně případné projektové dokumentace apod.

Jak a kdy se můj projekt – bude-li vybrán – zrealizuje?

S přípravou realizace vybraných projektů, město začne ihned po jejich zveřejnění. Realizátorem projektu je město Most ve spolupráci s jeho předkladatelem. U každého projektu bude vždy stanoven předpokládaný harmonogram realizace, který závisí na typu projektu – např. zda je nutné získat stavební povolení apod. Doba celkové realizace je navržena na 12 měsíců u projektů do 300 000 Kč včetně DPH a na 18 měsíců u projektů nad 300 000 Kč včetně DPH. Město si vyhrazuje právo termín realizace prodloužit v případě neočekávaných situací.

Proč se hlasuje a jak hlasování probíhá?

Hlasování veřejnosti je hlavním principem participativního rozpočtu. Občané navrhují a občané rozhodují. Hlasovat mohou občané 2 způsoby. První způsob hlasování provedete Vy sami a je zajištěn prostřednictvím hlasovací ankety v systému Mobilní rozhlas. Zneužití hlasování v anketě Mobilního rozhlasu je zabezpečeno pomocí dvoufázového ověření, tzn., že po zadání telefonního čísla Vám bude zaslána SMS s autorizačním kódem. Každý hlasující má k dispozici 2 hlasy kladné a 1 hlas záporný, které může libovolně rozdělit mezi vícero projektů. Tento systém ověření hlasů je rychlý, snadný a efektivně zabrání zneužití veřejného hlasování.

Druhý způsob hlasování je v principu totožný, umožní však občanům, kteří nemají přístup k internetu anebo preferují osobní kontakt, využít pomoci pracovníků/pracovnic Turistického informačního centra Magistrátu města Mostu, ul. Radniční č. p. 1/2, které je umístěno zboku hlavní budovy Magistrátu města Mostu, ul. Radniční č. p. 1/2 dále jen TIC). Pracovnice/pracovníci TIC s Vámi provedou hlasování na místě. U této možnosti hlasování je vyžadováno předložení občanského průkazu pracovníkům/pracovnicím TIC, na základě kterého bude ověřena Vaše totožnost, aby nemohlo dojít ke zneužití hlasování. Důležitou podmínkou pro hlasování je, abyste v případě, že využijete pomoci pracovníků/pracovnic TIC, měli u sebe svůj mobilní telefon, prostřednictvím kterého dojde k ověření a dále umožnění hlasování v aplikaci Mobilní rozhlas.

Výsledky

Celkové výsledky

#1 Zastínění 29 pískovišť v mateřských školách v Mostě
#2 Dětské atrakce pro děti školního a předškolního věku
#3 Bosonožka
#4 3D bludiště anebo labyrint
#5 Oprava stávající in-line dráhy na Benediktu
#6 Rekreační areál Benedikt – bezpečný vstup do vody
#7 Akustické dlaždice nášlapné
#8 Instalace a rozšíření stávajícího počtu uzamykatelných skříněk pro sport a odpočinek na Matyldě (né klíč, nýbrž kód!)
#9 Dalekohled na hrad Hněvín (2 ks)
#10 Osvětlení nově zpřístupného parku pod koupalištěm (Aquadrom)
#11 Kreativní centrum na zahradě Střediska volného času v Mostě
#12 Pinpongové stoly pro volný čas
#13 Výměna povrchu Vtelenského hřiště
#14 Street art
#15 Namalování herních prvků ve městě Most
#16 Komunitní zahrada setkávání
#17 Obnova sportovního hřiště v ul. Vinohradská
#18 Multifunkční plácek pro děti všech věkových kategorií
#19 Interaktivní umění v centru města (1. náměstí, hrad Hněvín a kostel Nanebevzetí Panny Marie)
#20 Lávky přes odvodňovací koryta na stezce mezi muzeem a Souší
#21 Instalace laviček v prostoru parku pod Aquadromem, cca 10 laviček po 100 metrech
#22 Výměna bezpečnostních skřínek v rekreačním areálu Benedikt
#23 Mobilní kavárna k pronajmutí

Statutární město Most

Máte dotazy? Napište nám. Rádi odpovíme.

Projekt musí být v souladu s platnou legislativou a platnými strategickými dokumenty města Mostu. Své nápady můžete konzultovat na těchto telefonních číslech: 604 554 133, 602 384 839 anebo na: info@hejbnimostem.cz.

Kontaktní osoby:

 • Ing. Marek Hrvol, náměstek primátora
 • Ing. Iva Mazurová vedoucí odboru rozvoje a dotací
 • Ing. Jitka Tomanová, koordinátorka participativního projektu